Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


ARTIKEL 1 ~ DEFINITIES

1. Verkoper: L’ Art Unique Cosmetics, gevestigd te Groesbeek, KvK-nummer 09141240, handelend onder de naam Russian Gold Hairextensions.
2. Website: de website van Russian Gold Hairextensions, te raadplegen via www.russiangold-hairextensions.nl
3. Koper: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Russian Gold Hairextensions en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Russian Gold Hairextensions en Koper, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


ARTIKEL 2 ~ TOEPASSELIJKHEID AGEMENE VOORWAARDEN

1. Op alle bestellingen en leveringen van Verkoper zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden kunnen door Verkoper ten alle tijden zonder enigerlei vooraankondiging plaats vinden.
3. Het tot stand komen van een Overeenkomst (bestelling) houdt in dat de Koper de toepassing van de op dat moment geldende voorwaarden aanvaardt.


ARTIKEL 3 ~ TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van Koper door Verkoper en het voldoen aan de daarbij door Verkoper gestelde voorwaarden.
2. Indien Koper via de Website een bestelling heeft geplaatst, ontvangt de Koper een bevestigingsmail. Zolang de bestelling niet op deze wijze is bevestigd, heeft de Koper de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3. Verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren, waarvoor de rede voortvloeit door nalatigheid, betalingsachterstand en/of misbruik van de Koper in het verleden. Verkoper zal dit schriftelijk binnen twee (2) werkdagen mededelen.


ARTIKEL 4 ~ REGISTRATIE

1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Koper zich registreren via het registratieformulier op de Website. Koper kiest hierbij een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Koper na registratie kan inloggen op de Website. Koper is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
2. Verkoper is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er vanuit gaan dat een Koper die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Koper is. Al hetgeen gebeurt via het account van Koper, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Koper.


ARTIKEL 5 ~ INFORMATIE OP WEBSITE

1. Verkoper behoudt zich ten alle tijden het recht om verpakkingen, kleuren en aanbod van producten/modellen te wijzigen.
2. Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. De enige mogelijkheid om kleurafwijkingen in hairextensions te voorkomen is door het aanschaffen van een kleurenring.
3. Foto's van de hairextensions en aanverwante producten op de Website van Verkoper zijn slechts ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De Koper is ervan op de hoogte dat hairextensions een natuurproduct is en hairextensions en aanverwante producten soms kunnen afwijken.


ARTIKEL 6 ~ PRIJZEN

1. Alle op de Website vermelde prijzen zijn exclusief BTW (21%), m.u.v. de reservering van een salonafsraak.
2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3. Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen van producten tussendoor te wijzigen zonder dit vooraf aan te kondigen.


ARTIKEL 7 ~ BETALING

1. De volledige koopsom van een bestelling wordt altijd vóór de levering (tenzij anders overeengekomen) meteen in de webwinkel voldaan. 
De betaling dient te geschieden op NL 76 RABO 01874 49 538 ten name van L’ Art Unique Cosmetics, onder vermelding van naam Koper en het ordernummer.
2. Bestellingen worden in behandeling genomen na ontvangst van betaling.
3. Bij het geval van vooraf overboeken, heeft Koper tot 14 kalenderdagen de tijd om het bedrag te voldoen. Als het bedrag niet bij Verkoper binnen is, wordt de order automatisch geannuleerd. 


ARTIKEL 8 ~ LEVERTIJD EN LEVERING

1. De levertijd bedraagt ongeveer 2 werkdagen voor tools & accessoires en ongeveer 2,5 week voor hairextensions.
2. Verkoper houdt Koper (indien nodig) op de hoogte van de voortgang van de levering.
3. De door Verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief en in geen geval kan Verkoper voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van leveringstijd aansprakelijk worden gesteld.
4. Kan Verkoper niet binnen de wettelijk toegestane levertermijn van 30 kalenderdagen leveren dan kan Koper akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of Koper krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5. Levering geschied door DHL.
6. Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden nog aansprakelijk zijn voor vertragingen bij de vervoerder welke buiten schuld van Verkoper optreden.
7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Koper. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Koper. Als Koper besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
8. Verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport zullen door Verkoper worden vergoed mits hiervoor duidelijk bewijs kan worden geleverd. Bij vermissing van pakketten zal eerst onderzoek verricht worden door onze vervoerder DHL.
Bij vermoeden van fraude door ontvanger, is Verkoper gerechtigd aangifte te doen bij de politie.
9. Indien een pakket aan de buitenzijde beschadigd is, geldt het eigen risico van Koper qua gebrek aan inhoudelijke producten bij acceptatie door Koper bij de DHL bezorger. Koper kan na acceptatie van beschadigd pakket geen aanspraak maken op manco inhoudelijke producten en beschadigingen.


ARTIKEL 9 ~ RETOURNEREN & OMRUILEN

1. Tools & accessoires kunnen binnen 14 dagen na factuurdatum worden geretourneerd of geruild mits het product of de verpakking niet beschadigd is. Beschadigde producten of verpakkingen van het product worden op kosten van Koper weer teruggestuurd.
2. Hairextensions worden custom made, dus op bestelling voor u gemaakt en kunnen daarom NIET retour genomen worden! 
3. De koper dient de artikelen voor retourzending dusdanig te verpakken dat beschadiging wordt vermeden.
4. Kosten voor retourzendingen zijn voor de Koper.
5. Niet aangetekend retour zenden is voor risico van de Koper.
6. Onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde retourzendingen worden niet door Verkoper geaccepteerd.
7. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de vermissing of vertraging van een retourzending.
8. Reeds door Koper vooruit betaalde bedragen (excl. de verzendkosten) worden retour gestort mits er aan de voorwaarden wordt voldaan.
9. Kosten voor verzending van product dat omgeruild wordt zijn voor de Koper.


ARTIKEL 10 ~ HERROEPINGSRECHT

1. Koper heeft het recht om na ontvangst van de bestelling (tools & accessoires) binnen 14 kalenderdagen de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de bestelling door de Koper is ontvangen. 
2. Koper kan de Overeenkomst conform lid 1 van dit Artikel ontbinden d.m.v. eerst telefonisch contact op te nemen met Verkoper. Verkoper zal dan verdere instructies geven.
3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Koper in een fysieke winkel zou kunnen.
4. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van Koper.
5. Er bestaat geen herroepingsrecht op alle hairextensions. Deze zijn custom made, dus speciaal op bestelling voor u gemaakt.
6. Reeds door Koper vooruit betaalde bedragen (excl. de verzendkosten) zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Koper, ingaande op het tijdstip dat de Verkoper de retour gezonden producten heeft ontvangen en beoordeeld.


ARTIKEL 11 ~ GARANTIE & KLACHTENPROCEDURE

1. Verkoper staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of Overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Verkoper er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Verkoper daarvan in kennis te stellen.
3. Indien Verkoper de klacht gegrond acht, worden na overleg met Koper de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Koper betaalde prijs over het product.
4. Koper heeft 30 kalenderdagen garantie op de kwaliteit van de hairextensions. Garantie op de kwaliteit van  hairextensions kan uitsluitend gegeven worden indien er een factuur van aankoop van de, op de Website aangeboden, verzorgingsproducten aangetoond kan worden.
5. Het chemisch behandelen (o.a. verven, permanenten etc.) van de hairextensions is voor het eigen risico van de Koper. Verkoper kan en zal hier geen garantie op geven.
6. Het kleuren van de hairextensions met zilvershampoo, no-yellow shampoo of andere kleur veranderende producten zijn op eigen risico van Koper. Verkoper kan en zal hier geen garantie op geven.
7. Verkoper geeft geen garantie op een verkeerde kleur of textuur keuze van de Koper.
8. Verkoper geeft geen garantie op een bevestiging systeem dat niet als prettig wordt ervaren door de Koper.
9. Verkoper geeft geen garantie op spijt of verkeerde keuze door Koper achteraf
10. Verkoper kan en zal op het plaatsen van de hairextensions geen garantie geven.
11. Verkoper is niet aansprakelijk voor de arbeid van en/of door derden. 
12. Het in stukken knippen van de banden van een weave/weft is op eigen risico. Garantie op haarverlies van de weave/weft komt hiermee te vervallen.
13. Het korter knippen van keratine bondings is op eigen risico. Garantie op haarverlies komt hiermee te vervallen.
14. Verkoper geeft geen garantie op verkeerd gebruik van producten of verkeerde verzorging van hairextensions.
15. Klachten over producten of de kwaliteit van hairextensions dienen binnen 30 kalenderdagen na aankoop schriftelijk te worden vermeld met daarbij een duidelijke uiteenzetting van de klacht. Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Verkoper ter zake van enig gebrek.
16. Hairextensions die reeds chemisch behandeld zijn tijdens het productieproces in de fabriek (alle kleuren en de texturen Deep wave en Curly), komen niet in aanmerking voor een klachtbehandeling. Hairextensions zijn een natuurproduct en kunnen net als het eigen natuurlijk haar veranderen nadat het chemisch (verven of permanenten) behandeld is. Het iets teruglopen van kleur of uitzakken van de slag of krul kan ook bij hairextensions voorkomen.
17. Verkoper neemt uitsluitend de klacht van de officiële Koper, zoals in het klantenbestand bekend, in behandeling.
18. De koper is verplicht alle medewerking te verlenen aan Verkoper welke nodig is om de klacht in alle redelijkheid op te lossen.
19. Koper wordt geacht een klacht in alle eerlijkheid te melden. Indien er sprake is van verdraaide feiten zal Verkoper de klacht niet in behandeling nemen of onderzoek stopzetten.
20. Koper wordt geacht zijn/haar eigen verantwoording te nemen wanneer er een probleem ontstaat waar Verkoper geen schuld aan heeft.
21. Om de klacht te behandelen dienen alle producten/hairextensions binnen 30 kalender dagen na aankoopdatum retour te worden gestuurd. Producten die niet binnen deze termijn retour gestuurd worden zullen niet in aanmerking komen voor de klachtbehandeling. Losse hairextensions of halve leveringen worden niet aangenomen als volledige klacht.
22. Verkoper geeft Koper binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Verkoper de Koper hiervan op de hoogte stellen en een nieuw termijn met Koper overleggen waarbinnen verwacht wordt een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht.
23. Verkoper zal Koper toelichting geven over een verworpen klacht.
24. Een vergoeding bestaat uitsluitend uit eenzelfde product als het aangekochte product en niet in een vergoeding van geld of gemaakte kosten aan derden. Indien een product niet meer op voorraad is zal een tegoedbon worden aangemaakt met een gelijke waarde van het aangekochte product. Deze tegoedbon kan vrij worden besteed in de webwinkel van Verkoper. 
25. Retour zending geeft geen garantie voor vergoeding.
26. Verkoper is gerechtigd om niet langer haar producten te leveren aan klanten welke niet te goeder trouw zijn.


ARTIKEL 12 ~ OVERMACHT

1. Kan Verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoen door overmacht, dan is Verkoper niet aansprakelijk voor door Koper geleden schade.   
2. Onder overmacht verstaan Verkoper en Koper in ieder geval iedere omstandigheid waarmee Verkoper ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door Koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, vertraging bij de vervoerder en leverancier van Verkoper, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van Verkoper.  
3. Voorts verstaan Verkoper en Koper onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan Verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Verkoper voldoen, tenzij zulks aan Verkoper te verwijten is.  
4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens Koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben Verkoper en Koper het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.


ARTIKEL 13 ~ AANSPRAKELIJKHEID

1. Verkoper stelt uitdrukkelijk op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor iedere vorm van schade, waaronder fysiek of psychisch, die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van hairextensions of andere door haar geleverde producten.
2. Het gebruik van hairextensions en/of de toebehoren hiervan, geleverd door Verkoper, geschiedt geheel op eigen risico.
3. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de arbeid van derden of onoordeelkundig gebruik van Koper en/of derden.